Aoristus

De aoristus (afgekort aor.) is een verleden tijd in het Grieks. Het verschil tussen het imperfectum en de aoristus is een verschil in aspect. Dit verschil is moeilijk naar het Nederlands te vertalen. Om toch het verschil tussen het imperfectum en de aoristus te kunnen vertalen, is de standaardvertaling van de aoristus als de v.t.t., dus als hebben + voltooid deelwoord.

De aoristusstam

Tot nu toe werden alle werkwoordsvormen (praesens, imperfectum, infinitivus, etc.) gevormd worden met dezelfde stam. Bij λύω is de stam λυ-, bij ποιέω is de stam ποιε-. Deze stam noemen we de praesensstam, omdat je deze kunt vormen met de eerste persoon enkelvoud van het praesens. De aoristus wordt gevormd met een andere stam dan de praesensstam, namelijk de aoristusstam. Deze kun je vormen met de eerste persoon enkelvoud van de aoristus.

Er zijn vier verschillende mogelijkheden om de aoristusstam te vormen. Deze mogelijkheden hebben verder invloed op welke uitgangen achter de stam komen. De vier soorten aoristi zijn:

  1. Sigmatische aoristus
  2. Pseudo-sigmatische aoristus
  3. Thematische aoristus
  4. Stamaoristus

Met de aoristusstam kunnen naast de indicativus aoristus ook andere werkwoordsvormen gevormd worden. Het gaat dan om een imperativus aoristus en een infinitivus aoristus.

[NB Er zijn ook vormen voor de aoristus medium en aparte vormen voor de aoristus passief.]

Sigmatische aoristus

De sigmatische aoristus is de regelmatige manier om de aoristus te vormen. Tenzij je beter weet (geleerd in woordenlijst, aangegeven in woordenboek, etc.) wordt de aoristusstam in het Grieks op deze manier gevormd.

De aoristusstam van werkwoorden met een sigmatische aoristus wordt gevormd door achter de praesensstam een -σ- te plakken. Vandaar ook de naam sigmatische aoristus. Net als bij de praesensstam zijn er werkwoorden van het type λύω en ποιέω. Bij het type λύω wordt de -σ- achter de praesensstam geplakt, dit geeft de aoristusstam λυσ-. Bij het type ποιέω wordt de -σ- achter de praesensstam geplakt én wordt de stamklinker verlengd. De aoristusstam van ποιέω is dus ποιησ-. 

Bij de indicativusvormen wordt het augment toegevoegd om aan te geven dat het om een verleden tijd gaat. Dit geeft respectievelijk de stammen λυσα en ποίησα.

Uitzonderingen op deze regel zijn:
καλέω > aor. ἐκάλεσα
δοκέω > aor. ἔδοξα
En: ἐθέλω > aor. ἠθέλησα

Uitgangen indicativus aoristus

De aoristus actief wordt gevormd met de volgende uitgangen:

vorming indicativus aoristus
+ aor.-stam + (ik)
  -ας   (jij)
  (ν) (hij/zij/het)
  -αμεν (wij)
  -ατε (jullie)
  -αν  (zij)

Uitgangen imperativus aoristus

De imperativus aoristus wordt gevormd met de volgende uitgangen:

vorming imperativus aoristus
aor.-stam + -ον (jij)
  -ατε   (jullie)

Uitgangen infinitivus aoristus

De infinitivus aoristus wordt gevormd met de volgende regel:

vorming infinitivus aoristus
aor.-stam + -αι  

Overzicht aoristus

λύω

ποιέω

actief

medium

actief

medium

indicativus ik heb me losgemaakt ik heb me losgemaakt ik heb gedaan

ik

ἔλυσα ἐλυσάμην ἐποίησα ἐποιησάμην

jij

ἔλυσας ἐλύσω ἐποίησας ἐποιήσω

hij/zij/het

ἔλυσε(ν) ἐλύσατο ἐποίησε(ν) ἐποιήσατο

wij

ἐλύσαμεν ἐλυσάμεθα ἐποιήσαμεν ἐποιησάμεθα

jullie

ἐλύσατε ἐλύσασθε ἐποιήσατε

ἐποιήσασθε

zij

ἔλυσαν ἐλύσαντο ἐποίησαν ἐποιήσαντο
imperativus heb losgemaakt! maak je los! heb gedaan!

jij

λῦσον λῦσαι ποίησον ποίησαι

jullie

λύσατε λύσασθε ποιήσατε ποιήσασθε
infinitivus losgemaakt hebben zich losgemaakt hebben gedaan hebben
λῦσαι λύσασθαι ποιῆσαι ποιήσασθαι

Aoristusstam op een medeklinker

De stam van een werkwoord eindigt vaak op een medeklinker. De combinatie van de σ van de -σ- met de eindmedeklinker van de werkwoordstam geeft de volgende veranderingen:

medeklinker         voorbeeld stam aoristusstam
κ, γ, χ, ττ + σ > ξ διώκω διωκ- ἐδίωξα
π, β, φ, πτ + σ > ψ τύπτω τυπ- ἔτυψα
τ, δ, θ, ζ + σ > σ νομίζω νομιδ- ἐνόμισ

Zoals blijkt: bij τ, δ, θ, ζ + σ verdwijnen de τ, δ, θ, ζ. > ψ

Pseudo-sigmatische aoristus

De werkwoorden waarvan de stam eindigt op de letters µ, λ, ν, ρ (de medeklinkers van molenaar), hebben niet een sigmatische, maar een pseudo-sigmatische aoristus. Deze aoristus heeft dezelfde uitgangen als de sigmatische aoristus, maar de -σ- ontbreekt. Wel treedt er verlenging op van de laatste klinker van de stam.

De aoristusstam is in dit geval vaak te herkennen aan de verlenging van de stam. Bijvoorbeeld:
ἀγγέλλω > ἤγγειλα            ik heb bericht
φαίνω > ἔφηνα               ik heb getoond
νέμω            > ἔνειμα              ik heb toegedeeld
αἴρω            > ρα                   ik heb opgetild

Let op: de klanken -ει-, -ι- en -υ- kunnen niet verlengd worden, waardoor het verschil moeilijk te zien is!
ἀποκτείνω   > ἀπέκτεινα     ik heb gedood
κρίνω          > ἔκρινα          ik heb geoordeeld

actief medium
indicativus
ik ἤγγειλα ἠγγειλάμην
jij ἤγγειλας ἠγγείλω
hij/zij/het ἤγγειλε(ν) ἠγγείλατο
wij ἠγγείλαμεν ἠγγειλάμεθα
jullie ἠγγείλατε ἠγγείλασθε
zij ἤγγειλαν ἠγγείλαντο
imperativus
jij ἄγγειλον ἄγγειλαι
jullie ἀγγείλατε ἀγγείλασθε
infinitivus
ἀγγεῖλαι ἀγγείλασθαι

Thematische aoristus

De meeste werkwoorden die geen sigmatische of pseudo-sigmatische aoristus hebben, hebben een thematische aoristus. Deze hebben een aoristusstam, die niet direct van de praesensstam is afgeleid. Deze aoristusstam moet dus geleerd worden, en wordt in woordenlijsten en het woordenboek gegeven.

De vervoeging van het thematische aoristus gaat als die van het imperfectum van de praesensstam van het type λύω. Dit verklaart gelijk de naam: omdat in de vervoeging van λύω de themavocaal -ε-/-ο- optreedt, heet deze aoristussoort de thematische aoristus.

Je kunt deze aoristusstammen dus alleen zien als je ze herkent, omdat je ze geleerd hebt. Voor de rest lijken ze namelijk ‘gewone’ imperfectumvormen van werkwoorden van het type λύω te zijn, een vieze instinker.

Een voorbeeld is het werkwoord λαμβάνω ‘nemen’, met als aoristusstam λαβ-. Er zijn ook deponentia met een thematische aoristus, zoals γίγνομαι ‘worden’, met als aoristusstam γεν-.

Thematische aoristus
  λαμβάνω  
  actief  
indicativus verleden λαβον ik
λαβες jij
λαβε(ν) hij/zij/het
λάβομεν wij
λάβετε jullie
λαβον zij
imperativus λαβέ jij
λάβετε jullie
infinitivus λαβεῖν  

De volgende thematische aoristi worden voor het eindexamen Grieks bekend verondersteld:
ἤγαγον, εἷλον, ᾐσθόμην, (ἀπ)έθανον, (ἀπ)ωλόμην, (ἀφ)ἱκόμην, ἔβαλον, ἐγενόμην, ἦλθον, ἑσπόμην, ηὗρον, ἠρόμην, ἔσχον, ὑπεσχόμην, ἔλαβον, εἶπον, ἔλιπον, ἔμαθον, εἶδον, ἔπαθον, ἐπιθόμην, ἔπιον, ἔπεσον, ἐπυθόμην, ἔτεκον, ἔτραπον, ἔτυχον, ἤνεγκον, ἔφυγον.

Stamaoristus

Bij de stamaoristus staan de uitgangen direct achter de stam van het werkwoord. Er zijn slechts een beperkt aantal werkwoorden met een stamaoristus.

Veel voorkomende vormen:

aoristus praesens stam
ἔστην ἵστημι  
ἔβην βαίνω  
ἔγνων γιγνώσκω  
ἔφυν φύω  
ἔδυν δύω  

De volgende stamaoristi worden voor het eindexamen Grieks bekend verondersteld:
ἔβην, ἔστην, ἔδυν, ἔφυν, ἔγνων

Aoristus medium

Vormen aoristus medium

De aoristus medium wordt gevormd met de volgende uitgangen:

vorming aoristus medium
+ aor.-stam + -αμην (ik)
    (jij)
  -ατο (hij/zij/het)
  -αμεθα (wij)
  -ασθε (jullie)
  -αντο  (zij)

Vormen imperativus aoristus

De imperativus aoristus wordt gevormd met de volgende uitgangen:

vorming imperativus aoristus medium
aor.-stam + -αι (jij)
  -ασθε   (jullie)

Vormen infinitivus aoristus

De infinitivus aoristus wordt gevormd met de volgende regel:

vorming infinitivus aoristus medium
aor.-stam + -ασθαι  

Sigmatische aoristus

λύω

ποιέω

 

medium

 

medium

indicativus   ik heb me losgemaakt  

ik

  ἐλυσάμην   ἐποιησάμην

jij

  ἐλύσω   ἐποιήσω

hij/zij/het

  ἐλύσατο   ἐποιήσατο

wij

  ἐλυσάμεθα   ἐποιησάμεθα

jullie

  ἐλύσασθε  

ἐποιήσασθε

zij

  ἐλύσαντο   ἐποιήσαντο
imperativus   maak je los!  

jij

  λῦσαι   ποίησαι

jullie

  λύσασθε   ποιήσασθε
infinitivus   zich losgemaakt hebben  
  λύσασθαι   ποιήσασθαι

Pseudo-sigmatische aoristus

actief medium
indicativus
ik ἤγγειλα ἠγγειλάμην
jij ἤγγειλας ἠγγείλω
hij/zij/het ἤγγειλε(ν) ἠγγείλατο
wij ἠγγείλαμεν ἠγγειλάμεθα
jullie ἠγγείλατε ἠγγείλασθε
zij ἤγγειλαν ἠγγείλαντο
imperativus
jij ἄγγειλον ἄγγειλαι
jullie ἀγγείλατε ἀγγείλασθε
infinitivus
ἀγγεῖλαι ἀγγείλασθαι
Thematische aoristus
  λαμβάνω γίγνομαι  
    medium medium  
indicativus verleden   λαβόμην γενόμην ik
  λάβου γένου jij
  λάβετο γένετο hij/zij/het
  λαβόμεθα γενόμεθα wij
  λάβεσθε γένεσθε jullie
  λάβοντο γένοντο zij
imperativus   λαβοῦ γενοῦ jij
  λάβεσθε γένεσθε jullie
infinitivus   λαβέσθαι γενέσθαι  

 

Aoristus passief

De regelmatig gevormde aoristus op -θην en de vormen van ἐβλήθην, ἐβουλήθην, ἐκλήθην, ἐρρήθην, ἐμνήσθην, ὤφθην, ηὑρέθην

van de passieve/intransitieve aoristi op –ην alleen de vormen van διεφθάρην en ἐφάνην

Andere vormen

De regelmatige sigmatische aoristus (inclusief de werkwoorden op -νυμι en de vormen ἔδοξα en ἀπώλεσα) en de pseudo-sigmatische aoristus

De aoristi van τίθημι, ἵημι, δίδωμι

 

 

Griekse uitspraak van de dag